Informatie voor (nieuwe) leden van VOC Amsterdam

Lidmaatschap

Lid zijn van onze vereniging is meer dan wekelijks een partijtje handballen.

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van tal van zaken binnen onze vereniging. Wat voor soort vereniging is het? Hoe zijn de zaken geregeld? Wat mag je van de vereniging verwachten? Wat verwacht de vereniging van jou en jouw ouders?

We hopen dat je met plezier komt handballen bij VOC Amsterdam. Wil je aan het einde van het seizoen stoppen, meld je dan uiterlijk 31 mei af.

De vereniging

VOC Amsterdam, Volewijckers-Oriënto-Combinatie, is een fusieclub tussen de Volewijckers en Oriënto. Een handbal vereniging voor Top- en Breedtesport.

Het seizoen

Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Vrijwilligers

Heel veel vrijwilligers zijn actief binnen onze vereniging. Veel leden, moeders, vaders, opa’s en oma’s, broers, zusters doen iets voor onze vereniging. Wij hopen dat ook jij, jouw vader of moeder, een kleine passende taak voor onze vereniging gaat doen. Waar moet je dan aan denken? Aan training geven, team begeleiden, bardienst, scheidsrechter en/of deelname in diverse commissies.

Contributies

De contributies in onze vereniging zijn ingedeeld in tien categorieën, te weten:

 • Senioren, 19 jaar en ouder
 • A-Jeugd  – prestatief, 17 en 18 jaar
 • A-Jeugd  – recreatief, 17 en 18 jaar
 • B-Jeugd  – prestatief, 15 en 16 jaar
 • B-Jeugd  – recreatief, 15 en 16 jaar
 • C-Jeugd, 13 en 14 jaar
 • D-Jeugd, 11 en 12 jaar
 • E-Jeugd, 9 en 10 jaar
 • F-Jeugd, 7 en 8 jaar
 • Kabouters, 6 jaar en jonger

De contributiebedragen voor het volgende seizoen worden ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De hoogte van de contributiebedragen staan op de website www.voc-handbal.nl vermeld. (http://www.voc-handbal.nl/info/contributie/)

Aanduiding teams

Bij selectieteams van de jeugd staat het leveren van prestaties op de langere termijn, centraal. Onder selectie teams bij de jeugd verstaan we de 1e teams. Per jaar kan dit verschillen. Tot de selectie kunnen ook spelers en speelsters behoren, die vanwege hun toekomstige ontwikkeling op uitnodiging van de selectietrainer wekelijks één of meerdere trainingen van een selectieteam volgen.

Bij de jeugd staat bij de D-jeugd en de E-jeugd het leren bewegen centraal. Het is een eerste kennismaking met de handbalsport. Deze kennismaking moet een aangename training zijn om tot een lange termijn sportbeoefening te komen.

Sportkleding

Het wedstrijdtenue bestaat uit een groen VOC shirt, een zwart broekje en witte sokken.

Vanuit VOC Amsterdam worden de wedstrijdshirts aangeschaft en kunnen de leden daar elke wedstrijd gebruik van maken. Het trainingspak, broekje en de sokken kunnen zelf aangeschaft worden via bemiddeling van VOC Amsterdam.

Training

Om de technische, tactische en conditionele vaardigheden, die bij het handbalspel nodig zijn aan te leren en te verbeteren, worden trainingen georganiseerd. De trainingen staan onder leiding van trainers. In de periode van half oktober (na de herfst vakantie) tot half maart wordt er in de zaal getraind. In voor- en najaar wordt er buiten op een verhard veld getraind. Voor de selectiegroepen kan hiervan afgeweken worden. Tophandbal bij Senioren, A-jeugd, B-jeugd en C-jeugd wordt alleen in de zaal gespeeld. Topsport teams trainen naar inzicht van de trainer gemiddeld 3x per week. Vanaf de A-jeugd komt daar nog 2x per week krachttraining bij. Breedtesport teams trainen 1x per week. Extra trainingen zijn alleen mogelijk indien er een trainer en zaalruimte beschikbaar zijn. VOC Amsterdam verzorgt de huur van de sporthallen en de sportvelden.

Bij buitentraining en slechte weersomstandigheden beslist de trainer of de training door gaat.

Ieder lid dient in het bezit te zijn van een eigen handbal en dient de handbal mee te nemen naar trainingen en wedstrijden.

Competitiewedstrijden

Een jeugdhandbal lid speelt twee competities; de veldcompetitie en de zaalcompetitie. De veldcompetitie wordt gespeeld in de maanden augustus, september en oktober en na de winter in de maanden april, mei en juni. Bij de F-, E-, D- en C-jeugd wordt er na de eerste helft van de veldcompetitie een eindstand opgemaakt en wordt er daarna een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de competitie in het voorjaar.

De Kabouters spelen geen competitie. Zij spelen een aantal toernooien die door verschillende verenigingen georganiseerd worden.

Wedstrijdduur

 • Kabouters: 2 x 15 minuten (op een klein veld met klein doel in toernooivorm)
 • F-, E-, D- en C-jeugd: 2 x 20 minuten
 • B-jeugd:  2 x 25 minuten
 • A-jeugd en senioren: 2 x 30 minuten

Toernooien

Aan het eind en soms aan het begin van de competitie proberen wij alle teams aan een toernooi mee te laten doen. Deelname aan deze toernooien is meestal voor het team gratis. Het inschrijfgeld wordt door de vereniging betaald.

Aan enkele toernooien zijn extra kosten (maaltijden, overnachtingen, reiskosten etc.) verbonden. Deze moeten door de teamleden zelf worden vergoed.

In de topsport geschiedt deelname aan een toernooi meestal op uitnodiging. Sommige van deze toernooien vinden in het buitenland plaats. VOC Amsterdam organiseert zelf jaarlijks het Amsterdam International Handball Tournament (afgekort: AIHT) voor de eerste teams uit de A-, B- en C-jeugd.

Supporters

Prachtig natuurlijk als ouders en supporters enthousiast meeleven en aanmoedigen. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het om plezier gaat. Winnen is natuurlijk het leukst, maar verliezen hoort er nu éénmaal ook bij. Sommige ouders en supporters gaan wel eens te ver in hun aanmoedigingen en verliezen zich in respectloos gedrag of bedenkelijk taalgebruik. En dat tolereren wij absoluut niet, want u draagt de naam van VOC Amsterdam uit! Het bestuur behoudt zich dan ook het recht voor om supporters daar op aan te spreken. Geef het goede voorbeeld aan de jeugd en houd het sportief!

Afkeuringen veldwedstrijden

Een wedstrijd kan eigenlijk alleen ter plaatse worden afgekeurd. Er zal dus bijna altijd naar de wedstrijdplaats gereisd moeten worden. Het heeft dus geen zin om ’s morgens al naar de begeleider(ster) te gaan bellen met de vraag “Gaat de wedstrijd door?” Alleen onder extreme weersomstandigheden zal het NHV de wedstrijden op voorhand afkeuren.

Een handbalwedstrijd stopt niet bij de eerste regendruppels, zorg er daarom voor dat je met een sporttas met een handdoek en droge kleding naar de wedstrijd of training komt.

Afzeggen/afbellen

Handbal is een teamsport en in dat opzicht onvergelijkbaar met hardlopen, tennis en andere individuele sporten. In een teamsport kun je alleen samen tot een prestatie komen en heb je samen plezier en gezelligheid.

Bij een wedstrijd of training kan dus niemand gemist worden. Zeg daarom alleen om zeer dringende reden (ziekte, blessure) af. Doe dit zo vroeg mogelijk, zodat er eventueel nog vervangende spelers geregeld kunnen worden. Word je een keer gevraagd in te vallen in een ander team zeg dan niet snel “nee”. Trainers horen ook graag van te voren of iemand niet komt trainen. Ze krijgen anders de indruk dat je niet gemotiveerd bent.

Vervoer

We verwachten dat alle ouders zich inzetten voor het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien.

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt er bewust voor gekozen om bij VOC Amsterdam te gaan spelen. VOC Amsterdam is een opleidingsvereniging.

Wij verwachten daarom dat je de ambitie hebt om hoger op te komen en beter te worden. Dat kun je bereiken door hard te trainen. Je zult inzet moeten tonen tijdens zowel de wedstrijden als de trainingen. Bij sport horen soms ook teleurstellingen. Wij verwachten van jou dat je daar op een goede en sportieve manier mee omgaat.

De trainingen worden verzorgd door trainers die op vrijwillige basis voor jou op het trainingsveld staan om jou beter te maken. De trainer dient dan ook met respect behandeld te worden. Dat geldt ook voor de begeleiders.

Wat verwachten wij van jouw ouders?

Jouw ouders zijn ermee akkoord gegaan dat jij voor VOC Amsterdam gaat spelen. Zij geven daarmee hun kind in handen van onze technische staf dat bestaat uit trainers, coaches en een fysiotherapeut. Elk team heeft een trainer/coach en een begeleider, die zeer goed in staat zijn vast te stellen wat jouw sterke en zwakke punten zijn en aan welke punten gewerkt moet worden om jou een betere speler te maken. Ook zullen zij vast stellen op welke posities jij het beste tot jouw recht komt. Hun beslissingen zijn objectief en kunnen voor jou als speler zowel positief als negatief uitpakken. De trainers en coaches zullen, indien zij dit nodig vinden, met jou een gesprek aangaan om hun beslissingen toe te lichten. Natuurlijk kun je de trainer(s) zelf te allen tijde om uitleg vragen. Wij verwachten van jouw ouders dat zij zich niet bemoeien met technische zaken (posities, speelwijze, speeltijd en wel/niet in de basis) en zich niet laten leiden door emoties. Uiteraard kan er altijd een gesprek aangevraagd worden met de trainer(s), de coaches, de Technische Commissie en/of het bestuur.

Dat er tijdig aan de financiële verplichtingen (contributie, toernooikosten, boetes etc,) wordt voldaan.

Respect

 • Respecteer de scheidsrechter, zonder scheidsrechter speel je geen wedstrijd.
 • Respecteer de tegenstander, ook na een verliespartij geef je de tegenstander een hand na de wedstrijd.
 • Respecteer alle vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten en het mogelijk maken dat jij kunt handballen.
 • Respecteer elkaar, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar luister wel naar elkaar.
 • Waar we ook spelen we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

Gedragsregels seksuele intimidatie

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon binnen VOC Amsterdam en NOC*NSF gecertificeerd is Leonie Schneider te bereiken via: leonie_schneider@hotmail.com

Sancties

Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties toe te passen wanneer een lid zich niet houdt aan gemaakte afspraken en of zich verliest in respectloos en ongewenst gedrag. Bij sancties moet gedacht worden aan verwijdering van de training en/of de wedstrijd, het op non-actief stellen van een speler en in het meest negatieve geval het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap.

Boetes

Indien een team niet komt opdagen wordt er door het NHV een boete opgelegd aan VOC Amsterdam. Indien er sprake is van bewust niet op komen dagen dan behoudt het bestuur zich het recht voor om de boete te verhalen op het team dan wel op de bewuste spelers die er de oorzaak van zijn.

Voortzetting en beëindiging lidmaatschap

Mocht je twijfelen aan het voortzetten van het lidmaatschap bij VOC Amsterdam dan adviseren wij het lidmaatschap uit voorzorg op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt één maand. Wij kunnen ons voorstellen dat je in de tweede helft van het seizoen wil snuffelen aan een andere vereniging en daar wilt meetrainen. Dat is geen probleem mits de eigen trainingen daar niet onder leiden. Het lidmaatschap eindigt 31 mei van elk jaar. Tot die tijd verwachten wij dat je aan jouw verplichtingen blijft voldoen. Dat impliceert dat je alle nog te spelen wedstrijden en toernooien meespeelt. Mocht je over willen stappen naar een andere vereniging dien je dit uiterlijk 31 mei kenbaar te maken m.b.v. een overschrijvingsformulier dat moet worden ingeleverd bij de secretaris. Wij verwachten dat je alle bezittingen van VOC Amsterdam op eigen initiatief tijdig inlevert bij de secretaris en aan jouw financiële verplichtingen voldoet. Daarna zal de secretaris het overschrijvingsformulier in behandeling nemen. Mocht je het lidmaatschap niet opgezegd hebben en geen overschrijving hebben aangevraagd betekent dit dat je automatisch het volgende seizoen lid bent van VOC Amsterdam en ook contributie verschuldigd bent. Wij zullen daarna dan ook géén medewerking verlenen aan een overschrijving na 1 juli. In de statuten zijn de dead-lines terug te lezen.